núm 10 
Tardor del 2012
Societat Catalana de Física

Inici

Sumari      5/9 


Problemes empaquetats
Octavi Plana
Comencem aquesta nova secció amb problemes de l'apartat d'ones i so (2n de batxillerat). És fàcil trobar molts problemes relatius a l'equació de les ones planes (o l'equació de posició en el moviment harmònic simple), però per a molts altres continguts inclosos al currículum costa més trobar exemples.

Ones i so

Encara que el so i les ones siguin essencialment el mateix que eren fa 50 anys, les possibilitats tecnològiques fan que avui sigui assequible per als alumnes de secundària accedir a l'anàlisi d'aquests fenòmens d'una manera molt diferent. Ara és fàcil analitzar sons reals o moviments vibratoris harmònics simples (MVHS) reals i no limitar-se a les equacions.
A partir de cada un dels paràgrafs dels continguts del currículum (textos dins dels requadres), se’n proposen problemes relacionats.

 


Full de l'alumnat

Les ones i el so 1: Realització d'experiències de captura i enregistrament de sons generats per objectes vibrants amb micròfons. Caracterització de les magnituds associades: període, freqüència, fase, amplitud, característiques sinoidals. Estudi experimental de la posició, velocitat, acceleració d'un moviment harmònic simple (MHS). Interpretació de les transformacions energètiques en un MHS.

 

1. S'ha enregistrat la posició d'un objecte de 200 g unit a una molla horitzontal. L'objecte, inicialment en repòs es va empènyer cap a l'esquerra i posteriorment es va deixar anar iniciant, aproximadament, un moviment harmònic simple.

a) Determina l'amplitud inicial del moviment i el seu període.

b) Calcula l'energia mecànica en els moments inicials (quan encara no havia disminuït l'amplitud).

c) Calcula la força amb queè es va empènyer l'objecte inicialment.

Fig. 1

 

Les ones i el so 2: Caracterització de les ones sonores: model basat en la vibració d'un objecte i la transmissió de la pertorbació per l'aire fins a arribar a les nostres oïdes. Reconeixement de la transferència d'energia sense transferència de matèria com a característica general de les ones. Utilització de models mecànics i simulacions per ajudar a la comprensió del model. Realització de càlculs sobre la velocitat de propagació d'una ona.

 

2. Es mostren dos fotogrames separats per 0,064 s de la filmació d'una cubeta d'aigua en la què un vibrador (situat a l'esquerra) produïa unes ones. La filmació s'ha fet a 250 fotogrames per segon i s'hi ha superposat un objecte de 5 cm per tenir la indicació de l'escala. Considera que entre les dues imatges ha transcorregut menys d'un període.

a) Determina la longitud d'ona, la velocitat de propagació i la freqüència de l'ona.

b) Quina diferència de fase hi ha entre les dues imatges?

Fig. 2: origen de la imatge: Department of Physics. Doane College. Crete, NE (USA)

 

3. Les imatges mostren dues captures de la simulació d'una ona en un medi unidimensional representat per un seguit de boletes unides entre si. La pertorbació es propagava cap a la dreta. La segona imatge es posterior és 200 ms a la primera i les línies verticals estan separades 10 cm entre si.


a) Determina la longitud d'ona, la velocitat de propagació i la freqüència de l'ona simulada.

b) Indica on serà la partícula assenyalada amb una fletxa en la segona imatge quan hagi passat un període.

c) Indica justificadament la naturalesa de l'ona aquí simulada: (mecànica / electromagnètica, longitudinal / transversal).

Fig. 3:

 

Les ones i el so 3: Identificació de diferents tipus d'ones: mecàniques (en diferents medis) i electromagnètiques. Diferenciació d'ones longitudinals i transversals. Caracterització de les magnituds d'una ona periòdica: amplitud, període, velocitat de propagació, freqüència, longitud d'ona i fase. Interpretació de la doble periodicitat espai-temps.

 

4. Un altaveu que vibra amb una freqüència de 667 Hz produeix una ona sonora plana que es desplaça per l'aire a 333 m/s. L'ona produeix una pertorbació de d'amplitud.

 


a) L'altaveu provoca una pertorbació que es propaga: a quina magnitud física correspon aquesta pertorbació i, per tant, en quines unitats l’hem de mesurar?


Fig. 4:

b) Dibuixa els gràfics pertorbació-temps i pertorbació-posició ( vegeu les figures 4 i 5). Considera que en el moment inicial i en la pertorbació era de i augmentava.

Fig. 5:

 

Les ones i el so 4: Comprensió i aplicació del principi de Huygens. Reflexió i refracció. Interferències: constructives i destructives. Observació experimental i interpretació dels fenòmens de reflexió, refracció, interferències i difracció. Reconeixement de l'efecte Doppler i les seves aplicacions.

 

5. La figura 6 mostra els fronts d'ones planes que arriben a una superfície plana amb un angle d'incidència de 45º i s'hi reflecteixen.

Fes una figura similar per a cada una de les situacions següents. Explica en cada cas quina o quines de les magnituds de l'ona canviaran (i com) després del fenomen produït i el nom del fenomen.


a) Una front d'ones sonores que viatgen per l'aire (v = 340 m/s) arriben amb un angle d'incidència de 15º a un medi en el qual la velocitat del so és de 680 m/s.

b) Un feix d'ones sonores planes de 230 Hz de freqüència arriba a una paret amb un orifici de 50 cm d'ample.

c) Una sirena que emet un so de 1000 Hz s'allunya de nosaltres a 34 m/s .

d) Ens arriba el so que prové de 2 altaveus que produeixen, en fase i amb la mateixa intensitat, un so de i que estan situats a una distància de 3,6 m i 5,4 m de nosaltres, respectivament.Fig. 6: reflexió d'ones planes.

 

Les ones i el so 5: Caracterització del so: intensitat, to i timbre. Interpretació de gràfics de sons captats per mètodes informàtics o electrònics i determinació de les magnituds rellevants.

 

6. La figura 7 mostra el registre de la veu d'una persona que pronuncia una e oberta. L'escala de temps està indicada en segons.

Fig. 7

a) a. Determina el període i la longitud d’ona del so fonamental d'aquesta veu (velocitat del so en l’aire: v = 340 m/s).

 

Les ones i el so 6: Observació d'ones estacionàries en instruments musicals de corda i vent. Interpretació de la producció d'una ona estacionària. Aplicació del principi de superposició. Reconeixement de sons fonamentals i harmònics. Observació de la representació d'un so pur i d'un so complex. Construcció d'un so complex a partir de sons purs. Identificació de sons purs en sons complexos.

 

7. La figura 8 mostra l'espectre de freqüències d'un so complex (arxiu sonor en format MP3 so_i.mp3). S'han indicat les freqüències del segon pic (392 Hz) i del tercer pic (587 Hz).


a) Identifica quins pics corresponen al so fonamental i quins als sobretons. Calcula la freqüència del so fonamental i la del vuitè harmònic i identifica'ls al gràfic.

b) Quin és el sobretò més important?Fig. 8:: espectre de freqüències d'un so.

 

Les ones i el so 7: Reconeixement de l'escala de l'oïda humana. Aplicació dels ultrasons. Diferència entre so i soroll. Mesura del soroll. Contaminació acústica.

 

8. La figura 9 mostra tres registres sonors.

Fig. 9

a) Indica quin dels tres registres correspon a un soroll, quin a un so complex i quin a un so pur. Justifica la resposta comparant les freqüències de cada cas.

 

9. La figura 10 mostra un audiograma d'una persona jove amb audició normal. A les ordenades s'indica, per a cada freqüència, la intensitat mínima necessària per poder percebre els sons.


a) La major part de les persones perden progressivament la capacitat de sentir els sons aguts. Dibuixa com podria ser l'audiograma d'una persona de mitjana edat.

b) A l'article "Hearing range" de la Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_range hi hem trobat aquest text:


Dogs
The hearing ability of a dog is dependent on its breed and age. However, the range of hearing is approximately 40 Hz to 60000 Hz, [6] which is much greater than that of humans. As with humans, some dog breeds become more deaf with age, [...]"


Com seria l'audiograma d'un gos?Fig. 10: audiograma d'una persona jove amb audició normal.

c) Imagina que la persona de l'audiograma de la figura està sentint un soroll que té una freqüència al voltant dels 1000 Hz amb un nivell de sensació sonora de 70 dB. En quin factor s'haurà de reduir la intensitat sonora perquè deixi de sentir-lo?


d) Imagina que la persona de l'audiograma de la figura sent un soroll que ve del carrer que té una freqüència al voltant dels 1000 Hz i amb un nivell de sensació sonora de 60 dB. Si s'instal·la a les parets de casa un aïllament acústic que absorbeix el 99,99% de l'energia sonora, seguirà sentint el soroll?


Nota: les qüestions c i d es proposen com a alternatives.
Solucions

1. S'ha enregistrat la posició d'un objecte de 200 g unit a una molla horitzontal. L'objecte, inicialment en repòs es va empènyer cap a l'esquerra i posteriorment es va deixar anar iniciant, aproximadament, un moviment harmònic simple.

a) Determina l'amplitud inicial del moviment i el seu període.

b) Calcula l'energia mecànica en els moments inicials (quan encara no havia disminuït l'amplitud).

c) Calcula la força amb que es va empènyer l'objecte inicialment.

2. Es mostren dos fotogrames separats per 0,064 s de la filmació d'una cubeta d'aigua en la que un vibrador (situat a l'esquerra) produïa unes ones. La filmació s'ha fet a 250 fotogrames per segon i s'ha superposat un objecte de 5 cm per a tenir indicació de l'escala. Considera que entre les 2 imatges ha transcorregut menys d'un període.

a) Determina la longitud d'ona, la velocitat de propagació i la freqüència de l'ona.

8 longituds d'ona ocupen 6 cm* a la imatge ( cm* són els mesurats pel nostre regle sobre la imatge) . Considerant un factor d'escala 5 cm = 1,75 cm* tenim que .
També es veu que el front d'ona ha avançat 0,5 cm* entre les 2 imatges (correspon a 1,43 cm) d'on


b) Quina diferència de fase hi ha entre les dues imatges?

Com s'han avançat 1,43 cm i la , (o bé, a partir del període, )

3. Les imatges mostren dues captures de la simulació d'una ona en un medi unidimensional representat per un seguit de boletes unides entre si. La pertorbació s'estava propagant cap a la dreta. La segona imatge es posterior a la primera en 200 ms i les línies verticals estan separades 10 cm entre si.


a) Determina la longitud d'ona, la velocitat de propagació i la freqüència de l'ona simulada.

; ;

b) Indica on es trobarà la partícula assenyalada amb una fletxa en la segona imatge quan hagi passat un període.

Al mateix lloc on està ara.

c) Indica justificadament la naturalesa de l'ona aquí simulada (mecànica / electromagnètica) , (longitudinal / transversal) . mecànica, ja que les boletes que oscil•len són partícules materials. Longitudinal, ja que el moviment de les boletes coincideix en direcció amb el desplaçament de la pertorbació.

Mecànica, ja que les boletes que oscil•len són partícules materials. Longitudinal, ja que el moviment de les boletes coincideix en direcció amb el desplaçament de la pertorbació.

 

 

 

4. Un altaveu que vibra amb una freqüència de 667 Hz produeix una ona sonora plana que es desplaça per l'aire a 333 m/s. L'ona produeix una pertorbació de d'amplitud.

 


a) L'altaveu provoca una pertorbació que es propaga, a quina magnitud física correspon aquesta pertorbació i, per tant, en quines unitats la mesurem?
El so correspon a variacions de pressió de l'aire per això la mesurem en (micropascals).

Fig. 11a:

b) Dibuixa els gràfics pertorbació-temps i pertorbació-posició ( vegeu figures 4 i 5). Considera que en el moment inicial i en la pertorbació era de i estava creixent.

amb aquestes dades construim les corresponents gràfiques que es poden veure a les figures 11a i 11b.

Fig. 11b:

 

5. La figura 6 mostra els fronts d'ones planes que arriben a una superfície plana amb un angle d'incidència de 45º i s'hi reflecteixen.


Fes una figura similar per a cada una de les següents situacions. Explica en cada cas quina o quines de les magnituds de l'ona canviaran (i com) després del fenomen produït i el nom del fenomen.


a) Una front d'ones sonores que viatgen per l'aire (v = 340 m/s) arriben amb un angle d'incidència de 15º a un medi en el que la velocitat del so és de 680 m/s.

Refracció: Canviarà la longitud d'ona(es duplicarà) i la direcció de propagació (es separarà de la normal, des de 15º fins a 31º). Vegeu la figura 12.

b) Un feix d'ones sonores planes de 230 Hz de freqüència arriba a una paret amb un orifici de 50 cm d'ample.

Difracció: Canvia la forma dels fronts d'ona que passen de plans a gairebé esfèrics (pot dir-se que canvia la direcció).Vegeu la figura 13.

c) Una sirena que emet un so de 1000 Hz s'allunya de nosaltres a 34 m/s .

Efecte Doppler: A la zona on estem nosaltres augmenta la longitud d'ona i disminueix la freqüència. Vegeu la figura 14.

d) Ens arriba el so que prové de 2 altaveus que produeixen, en fase i amb la mateixa intensitat, un so de i que estan situats a una distància de 3,6 m i 5,4 m de nosaltres, respectivament.

Interferència destructiva: L'amplitud disminuirà i serà la diferència de les amplituds de les ones que arriben. (Encara que les amplituds siguin iguals als altaveus, l'amplitud de l'ona que prové de l'altaveu més pròxim serà major que la de l'altre). Vegeu la figura 15.

Fig. 12: reflexió d'ones planes
Fig. 13: difracció d'ones planes
   
Fig. 13: efecte Doppler.   Fig. 15: Interferència  

 

Les ones i el so 5: Caracterització del so: intensitat, to i timbre. Interpretació de gràfics de sons captats per mètodes informàtics o electrònics i determinació de les magnituds rellevants.

 

6. La figura 7 mostra el registre de la veu d'una persona pronunciant una e oberta. L'escala de temps està indicada en segons.

a) a. Determina el període i la longitud d’ona del so fonamental d'aquesta veu. (velocitat del so en l’aire: v = 340 m/s).

El patró es repeteix 11 vegades entre 1,400 s i 1,475 s, per tant


Nota: Un alumne espavilat podria fer notar que es veu clarament la presència del tercer harmònic, de període un terç del període fonamental.

 

7. La figura 8 mostra l'espectre de freqüències d'un so complex (arxiu sonor en format MP3 so_i.mp3). S'han indicat les freqüències del segon pic (392 Hz) i del tercer pic (587 Hz).


a) Identifica quins pics corresponen al so fonamental i quins als sobretons. Calcula la freqüència del so fonamental i la del vuitè harmònic i identifica'ls al gràfic.

El so fonamental correspon al primer pic i els altres als sobretons. Vegeu la figura 16. Es veu molt clarament que hi ha pics per a cada múltiple enter de la freqüència fonamental, que deu ser

.
Nota: En l'espectre real el programa donava com a freqüència del primer pic 199 Hz). El vuitè harmònic deu correspondre a (realment el pic està a 1.561 Hz) i està assenyalat a la figura com a setè sobretò (7èS).

b) Quin és el sobretò més important?


El pic amb més intensitat, després del fonamental, és el del 10è harmònic o sobretò, en teoria a 1.960 Hz (realment a 1.951 Hz).

Fig. 16:: espectre de freqüències d'un so.
Més informació: El so pot escoltar-se al fitxer adjunt ( so_i.mp3) i conté una veu d'home pronunciant el so "i". El so va ser analitzat amb el programa , un fragment del fitxer de so pot veure’s a la figura 17 on es pot veure com hi ha 23,5 períodes entre 1,38 s i 1,50 s (f = 195,8 Hz).
Fig. 17:: espectre de freqüències d'un so.

 

8. La figura 9 mostra 3 registres sonors.

a) Indica quin d'ells correspon a un soroll, quin a un so complex i quin a un so pur. Justifica la resposta comparant les freqüències presents en cada cas.

El primer correspon a un so pur: s’aprecia una ona harmònica amb una única freqüència, el segon a un soroll: s'aprecia una funció aparentment aleatòria, sense cap patró discernible i el tercer a un so complex, ja que s'aprecia periodicitat, però no és una ona harmònica simple ja que hi ha vàries freqüències - amb relació simple- superposades.

 

9. La figura 10 mostra un audiograma d'una persona jove amb audició normal. En ordenades s'indica, per a cada freqüència, la intensitat mínima necessària per a poder percebre els sons.


a) La major part de les persones perden progressivament la capacitat de sentir els sons aguts. Dibuixa com podria ser l'audiograma d'una persona de mitjana edat.

La gràfica de la figura 18pot ser-ne un exemple.
Fig. 18:

b) A l'article "Hearing range" de la Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_range hem trobat aquest text:


"...Dogs
The hearing ability of a dog is dependent on its breed and age. However, the range of hearing is approximately 40 Hz to 60000 Hz,[6] which is much greater than that of humans. As with humans, some dog breeds become more deaf with age,[7] ... "

Com seria l'audiograma d'un gos?

Vegeu la figura 19.


Fig. 19:

c) Imagina que la persona de l'audiograma de la figura està sentint un soroll de freqüència al voltant dels 1000 Hz amb un nivell de sensació sonora de 70 dB. En quin factor s'haurà de reduir la intensitat sonora per tal de que deixi de sentir-lo?

Com el seu llindar auditiu a 1000 Hz està a 10 dB, caldria que la sensació sonora es reduís en 60 dB = 6 B, es a dir que la intensitat sonora disminuís fins a un valor 10-6 vegades l'original.


d) Imagina que la persona de l'audiograma de la figura està sentint un soroll que ve del carrer de freqüència al voltant dels 1000 Hz i amb un nivell de sensació sonora de 60 dB. Si s'instal·la a les parets de casa un aïllament acústic que absorbeix el 99,99% de l'energia sonora, seguirà sentint el soroll?

L'aïllament del 99,99% deixarà passar un i com
, l'aïllament reduirà la sensació sonora en 4 B = 40 dB, de manera que la persona dins de casa sentirà el soroll a 20 dB, com està per sobre del seu llindar d'audició a aquesta freqüència, sí podria sentir el soroll, encara que, la veritat, no crec que li pugui molestar gaire.


Nota: les qüestions c i d es proposen com alternatives.

 

 
Sumari  5/9 

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)